Η ΡΑΑΕΥ προέβη σε δαπάνη 32.000 ευρώ για την ανάπτυξη Υπηρεσίας Μίας Στάσης για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση στα Κτίρια.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η Υπηρεσία Μίας Στάσης για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση στα Κτίρια «Building Energy Efficiency Marketplace “BEEM”» θα είναι ένα εργαλείο διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει μέσω ελεύθερης πρόσβασης τα απαραίτητα μέσα στους ενδιαφερόμενους της ευρύτερης αγοράς ενεργειακής εξοικονόμησης στην Ελλάδα (ιδιώτες/ εταιρείες καταναλωτές, κατασκευαστές/ προμηθευτές, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, φορείς, χρηματοδότες, κα. με βασικό σκοπό την απλοποίηση, επιτάχυνση και αποδοτικότερη υλοποίηση έργων και επενδύσεων που στοχεύουν αποκλειστικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση μέσω αντικατάστασης/εγκατάστασης νέων ενεργειακά αποδοτικότερων τεχνολογιών και εφαρμογών (μόνωση στοιχείων κτιριακού κελύφους, αντλίες θερμότητας, έξυπνα συστήματα και συστήματα αυτοματισμού, LED, συστήματα μηχανικού αερισμού ανάκτησης θερμότητας, κ.λπ. καθώς και ενσωματωμένων σε κτίρια κατοικιών ή/και γραφείων και συνδεδεμένων στο Δίκτυο Διανομής φωτοβολταϊκών σταθμών με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας «BESS».

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα, θα παρέχει στον χρήστη έναν εύχρηστο τρόπο προκαταρκτικής αξιολόγησης πιθανών παρεμβάσεων και στη συνέχεια την αποστολή σχετικού ανοικτού αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιλεχθείσες παρεμβάσεις, προς όλα τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη αξιοποιώντας πληθώρα λειτουργιών και εργαλείων (module) που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία θα συγκεντρώνει τα μεμονωμένα έργα μέσω των αντίστοιχων αιτημάτων και θα αναπτύσσει ομοιογενή χαρτοφυλάκια διαμορφώνοντας έτοιμα επενδυτικά «πακέτα» ανοικτά προς χρηματοδότηση τα οποία θα αποτιμώνται συνολικά ως προς την οικονομική τους απόδοση και θα γνωστοποιούνται στους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους φορείς (εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, δημόσιοι φορείς και πιθανοί χρηματοδότες) με σκοπό τον στοχευμένο σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και την ταχύτερη δρομολόγηση της υλοποίησης των αντίστοιχων έργων αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας.